Rabu, 16 Mei 2012

PENYEBARAN ISLAM DAN PERKEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN (Cendekiawan Islam)


Setelah para sahabat nabi khusunya Abu bakar Assidiq , Umar bin Khattab,Usman bin Affan,dan Ali bin Abi thalin telah tiada,penyebaran islam dan perkembangan ilmu pengetahuan dilanjutkan oleh para cendekiawan,Apa yang dimaksud ‘’cendekiawan’’ ?

Cendekiawan merupakan orang yang cendekia,pandai,cerdas,pintar,dan berkeinginan untuk mencerdaskan orang lain.Berbeda dengan Ilmuawan adalah orang yang memiliki banyak ilmu namun mereka belum ada berkeinginan untuk mencerdaskan orang lain.

MASA UMMAYAH
Perjuangan Islam dan perkembangan ilmu pengetahuan diteruskan oleh Hasan bin Ali putra Ali bin Abi thalin yang paling tua,namun dia memindahkan kekuasaanya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan.Pemerintahan dipindahkan dari Madinah ke Damaskus.Sejak dipimpin oleh Mua’wiyah islam menjadi berkembang pesat ke berbagai negara.Namun setelah sepeninggal Mua’wiyah dilanjutkan oleh Ummayah bin Abdi Syams sehingga disebut MASA UMMAYAH.Pada masa ummayah penyebaran islam bukanya menurun namun lebih penyebaran islam lebih meluas ke barbagai negara khususnya Afghanistan,Pakistan,Jazirah Arab,Persia,Spanyol,Palestina dan lain-lain.Selain itu juga pada masa ummayah mendirikan masjid Agung Ummayah di Damaskus guna untuk kepentingan masyarakat dalam beribadah.Masa Ummayah mencapai puncak kejayaan dipimpin oleh Abdul Malik bin Marwan.Pada masanya muncul beberapa cendekiawan yang ahli dalam bidang pengetahuan seperti :

·         Imam Sibawaih ia ahli dalam bahasa
·         Ibnu Abi Rabi’ah,Laila Majnun,Al-Faradzaq mereka ahli dalam penyair

Bani Ummayah memerintah kurang lebuh 90 tahun (661-750M/40-130H).Namun sejak itu daulah ummayah runtuh dan penyebaran islam dan perkembangan ilmu pengetahuan dilanjutkan pada masa abbasiyah.

MASA ABBASIYAH
Pada masa ini,pemimpin pertama oleh Abu Abbas ia bergelar As-Saffah(penumpah darah).Masa ini adalah zaman keemasan bagi islam karena mencapai puncak kejayaan baik dari kekuasaan,kekayaan,dan yang lebih hebatnya perkembangan ilmu pengetahuan baik dalam bidang agama maupun umum.Pada masa abbasiyah penyebaran islam dan perkembangan ilmu pengetahuan mencapai puncak kejayaan dipimpin oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid (170-194H) dan putranya Al-Ma’mun(198-213H).

Beberapa cendekiawan yang ahli dalam bidang agama meliputi :

·         Ibnu Jarir At-thabari ahli dalam tafsir
·         Ibnu At-tiyah Al-Andalusy ia juga ahli dalam tafsir
·         Muhammad bin Ishaq ahli dalam tafsir
·         Imam Al-bukhori ahli dalam hadis
·         Imam Muslim ahli dalam hadis
·         Ibnu Majah ahli dalam hadis
·         Al-ghazali ahli dalam tasawwuf dan ilmu kalam


 Sedangkan , cendekiawan yang ahli dalam bidang pengetahuan umum diantaranya :

·         Al-Biruni ia sering disebut cendekiwan muslim yang terbesar karena ia ahli dalam berbagai bidang misalnya astronomi , mineralogi , fisika , matematika , filsafat , geografi,astrologi dan sejarah.
·         Al-Kindi dalam bidang filsafat
·         Al-farabi dalam bidang filsafat
·         Umar Khayyam ahli dalam bidang matematika
·         Ibnu Sina ia ahli dalam bidang kedokteran dan filsafat

Kemajuan ilmu pengetahuan baik dalam bidang agama islam maupun pengetahuan umum  sangat memberi banyak manfaat terhadap kita semua serta berguna bagi kehidupan manusia baik sejak zaman dulu,sekarang,hingga masa yang akan datang.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...